Archiwa autora: tmlikpw

Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim 24 maja br. godz. 17.oo

kozl

Uprzejmie informujemy i zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim w  dniu 24 maja 2021 r. o godz. 17.oo. Spotkanie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu odbędzie się w namiocie obok biblioteki przy ulicy Piastowskiej 18-20. Prelekcja T.K. Kozłowskiego  zatytułowana „Nieprzebrane skarby Lwowa czyli miasto pełne muzeów” jak sam tytuł wskazuje będzie opowieścią o licznych muzeach przedwojennego Lwowa, o miejscach których dzisiaj już nie ma. Dyrekcja WBP prosi o wcześniejszą rezerwację miejsc telefonicznie pod numerem : 77 4066430

MUZEUM KRESÓW W BRZEGU

Trwająca od wielu miesięcy pandemia spowodowana koronawirusem COVID-19  i związane z tym zakazy bardzo ograniczyły naszą działalność, brak spotkań w gronie kresowiaków jest dla nas dużą stratą. W międzyczasie pojawiła się w mediach publicznych bardzo ważna dla kresowian informacja dotycząca utworzenia Muzeum Kresów w Brzegu o co od lat zabiegał Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, a starania takie czynił również Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariusz Byczkowski. Został podpisany list intencyjny pomiędzy Burmistrzem Brzegu a Dyrektorem Muzeum w sprawie przekazania dla Muzeum Piastów Śląskich budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Więcej informacji znajduje się w zamieszczonym niżej artykule za zgodą Urzędu Miasta Brzeg.

budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego

 

Dawne Gimnazjum Piastowskie zostanie przekazane na siedzibę Muzeum Kresów

Brzeg, miasto w południowo-zachodniej części Polski, to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Jest swoistym tyglem, w którym mieszają się: bogata piastowska przeszłość, wielokulturowa, złożona historia Śląska i powojenne losy mieszkańców Polski. Ścieżki życia brzeżan są odzwierciedleniem losów wielu Polaków, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej, jako obywatele dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, uchodźcy, zmuszeni byli do opuszczenia swych rodzinnych stron i do wędrówki na zachód, ku nieznanym wsiom i miastom. W kwietniu 1945 r. przybyła do Brzegu pierwsza grupa Polaków by przygotować miejsce dla nowych osiedleńców. Mieszkańców Tarnopola, Lwowa, Wilna, Stanisławowa, Prus, Doliny, i wielu mniejszych miejscowości. W Brzegu i okolicach znaleźli nowy dom, zostawiając za sobą przeszłość, często tragiczną, o której nie można było głośno mówić. Rzesze uchodźców z dawnych ziem wschodnich zasiedliło obszar dzisiejszych województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego. Wraz z upadkiem w Polsce komunizmu można było przyznać się do swoich korzeni i głośno mówić o przeszłości, także tej związanej z tzw. „tragedią wołyńską”. Od kilkudziesięciu lat w Polsce podejmowany był temat miejsca, w którym możliwe byłoby badanie i upamiętnienie powojennych losów tych Polaków, którzy musieli opuścić swe rodzinne strony i osiedlić się na tzw. Ziemiach Zachodnich. Wiele środowisk kresowych wskazywało Brzeg jako idealne miejsce do organizacji takiej placówki.

Odpowiadając na takie zapotrzebowanie, będąc właścicielem historycznego obiektu tj. dawnej siedziby renesansowego Gimnasium Illustre, władze Brzegu zaproponowały ten właśnie obiekt, od kilkunastu lat niezagospodarowany, jako siedzibę przyszłego muzeum. Wskazanie właśnie dawnego piastowskiego Gimnasium Illustre, zwanego też Gimnazjum Piastowskim, nie tylko dawało szansę na ratowanie ważnego z punktu widzenia historii Brzegu i Śląska obiektu. Gmach wzniesiony staraniem księcia brzeskiego Jerzego II w latach 1564–1569, przez włoskiego architekta Jakuba Parra – twórcy tak silnie związanego z Brzegiem, przez stulecia pełnił rolę edukacyjną. Był miejscem, w którym pośród jednego z najbogatszych śląskich nowożytnych zbiorów bibliotecznych przez dziesiątki laty przechowywana była m.in. średniowieczna rękopiśmienna Legenda o św. Jadwidze, zwana Kodeksem lubińskim. Obiekt bardzo dobrze wpisywał się w logikę przedsięwzięcia, łączył piastowską przeszłość Brzegu i Śląska, wielowiekową,  edukacyjną rolę dla całej historycznej dzielnicy z powojenną migracją oraz bagażem doświadczeń i dziedzictwem przyniesionym wraz z nowymi mieszkańcami Brzegu, z terenów które po II Wojnie Światowej znalazły się poza granicami dzisiejszej Polski. Obiekt, zlokalizowany jest w centrum historycznego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku Piastów brzeskich – który od 2018 r. posiada status pomnika historii.

Rozmowy dotyczące adaptacji dawnego Gimnazjum Piastowskiego do nowych celów zapoczątkowano pod koniec 2015 r. Już w lutym 2016 r. Gmina Brzeg podpisała umowę z pracownią projektową Nizio Design Mirosława Nizio, autora m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, na przygotowanie koncepcji zagospodarowania gmachu dawnego Gimnazjum Piastowskiego wraz z programem merytorycznym przyszłego Muzeum. Warto przy tym zaznaczyć, że zaproponowana przez pracownię Nizio Design koncepcja nie tylko skupiła się na adaptacji samego obiektu. Wyznaczyła także nowe funkcje dla placówki, w których uwzględniona została kwestia takiego przygotowania obiektu, żeby spełniał rolę centrum wiedzy o przeszłości dawnych ziem wschodnich, ośrodka badawczego, gromadzącego zbiory, popularyzatorskiego, miejsca umożliwiającego organizację sympozjów, konferencji, a nawet miejsca warsztatów praktycznych w zakresie np. kresowej kuchni (restauracja) czy rękodzieła.

W październiku 2016 r. Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę nr XXV/278/16 z dn. 28.10.2016 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla idei utworzenia w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, którego siedzibę miałby stanowić budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego.

Równolegle z pracami koncepcyjnymi władze Gminy rozpoczęły działania w celu uzyskania jak najszerszego poparcia ze strony środowisk kresowych, naukowców zajmujących się Kresami oraz poparcia ze strony władz samorządowych województw opolskiego i dolnośląskiego. Ideę utworzenia Muzeum poparli: Wojewoda Opolski, Wojewoda Dolnośląski, znawca kresów prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Anna Maria Anders, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia  Kresowian  w Kędzierzynie –Koźlu, Jan Skalski – Prezes Światowego Kongresu Kresowian, Alicja Zbyryt – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Brzegu, liczne grono parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz ‘15 z terenu województw opolskiego i dolnośląskiego z panem posłem Pawłem Kukizem na czele. Ideę poparli  prezydent Opola, prezydent Wrocławia, starostowie brzeski i oławski, przedstawiciele muzealników, w tym m.in. dr Romuald Nowak kierownik Panoramy Racławickiej z Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, które podjęły w tej sprawie stosowną uchwałę. Inicjatywa spotkała się z wielką przychylnością ze strony duchowieństwa Archidiecezji Wrocławskiej. Wielkimi orędownikiem powstania w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów jest Jego Eminencja ks. Abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski. W sprawę zaangażowany jest również wieloletni kapelan środowisk kresowych ks. prałat Bolesław Robaczek. Poparcie dla idei powołania w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów stosownymi uchwałami wyraziły organizacje kresowe: Światowy Kongres Kresowian – podczas zjazdu w Częstochowie w lipcu 2016 r., delegaci środowisk kresowych, biorący udział w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich we Wrocławiu, we wrześniu 2016 r. oraz prezydium Zjazdu Tarnopolan, które podjęło stosowną uchwałę podczas zjazdu zorganizowanego w Krakowie w 2018 r. Podczas tego ostatniego swoją przychylność dla idei powołania w Brzegu Narodowego Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów wyraził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan środowisk kresowych. O zamierzeniach gminy w licznych pismach informowani byli Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Minister Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. W międzyczasie w działania związane z utrwaleniem dziedzictwa dawnych ziem II Rzeczpospolitej włączyło się Muzeum Piastów Śląskich, czego ukoronowaniem było otwarcie w 2019 r. wystawy stałej, zatytułowanej Kresy ocalone wspomnienia, oraz uruchomienie zbiórki artefaktów związanych z szeroko pojętymi kresami. Finansowego wsparcia dla przygotowanej ekspozycji udzieliła Gmina Brzeg oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Przełom w dążeniu do utworzenia w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów nastąpił w lutym 2021 r. Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu placówka taka mogłaby powstać jako oddział Muzeum Piastów Śląskich w budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego. W wyniku rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Gminy Brzeg, dyrekcją Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, instytucjami prowadzącymi Muzeum Piastów Śląskich tj.: Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Brzegu ustalono, że Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów może zostać powołane jako oddział Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Chęć realizacji nowej placówki, jako oddziału Muzeum Piastów Śląskich wyraził dyrektor p. dr Dariusz Byczkowski. Zgodę na utworzenie nowego oddziału wyraziły podmioty współprowadzące Muzeum Piastów Śląskich tj.: Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu. Koncepcja Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, której przygotowanie w 2016 r. zleciła Gmina Brzeg, została przekazana za pośrednictwem brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich do ministerstwa i tam wstępnie zaakceptowana.

Ostatecznie 23 kwietnia 2021 r. wpłynęło pismo Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, który jako główny współprowadzący brzeskie Muzeum Piastów Śląskich, wyraził akceptację dla przejęcia przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu obiektu dawnego Gimnasium Illustre na potrzeby planowanego oddziału Muzeum Piastów Śląskich oraz o zobowiązaniu się ministerstwa do współfinansowania adaptacji przedmiotowego obiektu na potrzeby Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Tym samym urealniła się możliwość remontu obiektu i utworzenia w nim placówki, o której powstanie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak intensywnie zabiegał od kilku ostatnich lat. Warunkiem powołania przedmiotowej placówki jest przekazanie majątku Gminy Brzeg w postaci budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Podjęta 29 kwietnia 2021 r. uchwała dotyczyła przekazania, na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w drodze darowizny, zabudowanych działek gruntu nr 423/4 i 424/1 o łącznej pow. 0,4037 ha, położonych w Brzegu przy Placu Moniuszki 1 i ulicy Bolesława Chrobrego. Nieruchomość zabudowana jest m.in budynkiem dawnego Gimnasium Illustre wpisanego do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod numerem rejestru 236/58.

Na darowanej nieruchomości ma powstać Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów jako oddział Muzeum Piastów Śląskich. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zobowiązało się do współfinansowania  przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu, na darowanej nieruchomości, planowanego muzeum.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E1.U – teren zabudowy usługowej. Wartość księgowa nieruchomości (brutto) wynosi: 1 662 069,39 zł. W myśl art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami darowizny nieruchomości, stanowiącej własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

3154

Drodzy Kresowianie i sympatycy Kresów

trwająca od wielu miesięcy pandemia spowodowana koronawirusem jest dla nas wszystkich bardzo męcząca. Brak kontaktów, naszych comiesięcznych spotkań, prelekcji to duża strata dla naszego środowiska. Nie spotkamy się na naszym „Kresowym Opłatku”,  który organizowany był każdego roku w styczniu, od początku istnienia naszego Towarzystwa. Dlatego z nadzieją, że ten trudny okres się skończy i życie nasze powróci do normalności, składamy serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  Niech ta nadzieja na lepsze jutro pozwoli Państwu miło spędzić te  Święta, bo to też nasza piękna polska tradycja. 

Niebawem wraz z naszymi bliskimi po raz kolejny spotkamy się przy wigilijnym stole. Będzie to z pewnością czas wzruszeń, radości, miłości i dzielenia się opłatkiem. Choć ze względu na odległość, nie ze wszystkimi będziemy mieli okazję się nim przełamać. Niech te Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnieniem od codziennych obowiązków. Magia świąt niech  zjedna wszystkich.

Otwórzmy swoje serca dla tych, którzy są z nami i z czułością wspomnijmy tych co już odeszli. 

Nadchodzący Nowy Rok 2021 niech przyniesie wszystkim wiele radości, wytrwałości, samych słonecznych dni i spełnienie najskrytszych marzeń. 

                                                                                                              życzy

                                                                     Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów

                                                                         Południowo – Wschodnich , oddział w Opolu

Zarządzenie Wojewody Opolskiego

     ZARZĄDZENIE  NR 43/20  WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych  na terenie województwa oplskiego
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 poz 194) zarządza się  co następuje:
                                                   § 1

W celu zapobieżenia  rozprzestrzeniania  się chorobie COVID-19
zarządzam  zawieszenie na terenie województwa opolskiego  organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych.
                                                 §  2
Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i
dotyczy
1) imprez artystycznych  i  rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i przeprowadzaniu działalności kulturalnej,
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 poz. 2171) – organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa opolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczeggólności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
                                                   §  3
Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
                                                   §  4
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu,
r                     (………………..}

                      §  7

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Opolski

Adrian  Czubak

Dziennik Urzędowy

Województwa Opolskiego ,   Opole dnia 11 marca 2020 r., poz 909

 

 

SPOTKANIE Z TOMASZEM K. KOZŁOWSKIM 22.02.2020r.

kozlowski
Szczegółowe informacje

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
oraz
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu

 

zapraszają w dniu 22 lutego br. na

Kresowy Wieczór Filmowy:
- Aktorzy Kresów – wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego, godz. 15.00-17.00;- projekcja filmu „Przybłęda” (1933 r.) godz. 17.00-18.30

sala narad, pałacyk WBP
ul. Piastowska 20

Od Andrycz, Benity, Bogdy i Cybulskiego do Lee Strasburga. Aktorki i aktorzy z Kresów rodem – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie poświęcona plejadzie aktorek i aktorów filmowych z kresowym rodowodem. Opowieść o znanych i lubianych, ale też zapomnianych gwiazdach filmu urodzonych na Kresach ilustrowana będzie bogatą ikonografią z epoki.

Kino Kresowe – „Przybłęda” (1933, 64 min.) – pokaz oryginalnego melodramatu osadzonego w pejzażu i folklorze Huculszczyzny. Film w reżyserii Jana Nowiny-Przybylskiego z Iną Benitą i Zbigniewem Staniewiczem w rolach głównych zrealizowano w 1933 roku w Żabiem. Wspaniałe widoki i sceny o charakterze etnograficzno-dokumentacyjnym, nakręcone przez operatora Alberta Wywerkę, stanowią o nieprzemijającej wartości filmu. Komentarz i ciekawostki związane z realizacją filmu przedstawi Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

 wbp 1

SPOTKANIE OPŁATKOWE 11.01.2020

 

DSCN0423

Pierwsze w Nowym 2020 roku spotkanie członków oddziału TMLiKPW w Opolu odbyło się w sobotę 11 stycznia w Restauracji Hotelu WENEDA. Organizując nasze Świąteczne spotkanie w sobotę zmieniliśmy dotychczasową tradycję, gdyż do tej pory spotkania Noworoczne organizowane były w niedziele. Zmieniliśmy również godzinę i tym razem nie była to 16.00 lecz spotkaliśmy się w samo południe-o godz. 12.00. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 członków naszego oddziału, w tym także członkowie  Koła Tarnopolan, a także zaproszeni goście. Był z nami ksiądz – Bogusław Król, nasz nowy kapelan, a zarazem od listopada 2019 nowy Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej i Św. Wojciecha w Opolu. Z powodu przedłużającej się choroby naszej Prezes Pani Ireny Kality zebranych powitała Jolanta Kołodziejska, oddając głos księdzu Bogusławowi. Po wspólnej modlitwie ksiądz poświęcił opłatki i łamiąc się nimi tradycyjnie składaliśmy sobie wzajemnie życzenia, a potem śpiewaliśmy kolędy. Na gitarze akompaniował nam Andrzej Skibniewski, nasz nowy członek oddziału. Kol Hieronim Marysiak wznoszą toast lampką wina złożył życzenia Noworoczne,  a na stołach pojawiały się pierwsze potrawy. Czerwony barszczyk z uszkami,  bardzo smaczne pierogi z kapustą i grzybami oraz ruskie. Posileni nabraliśmy ochoty na wspólne śpiewanie nie tylko kolęd, ale też naszych piosenek kresowych. Potem była jeszcze smażona rybka z ziemniakami i zasmażaną kapustą.  Przy dźwiękach muzyki, śpiewach i rozmowach szybko mijał czas spędzony w miłej, serdecznej atmosferze. Na zakończenie spotkania zajadaliśmy się pysznym ciastem popijając kawą lub herbatą. I tak w przyjaznej, radosnej atmosferze nasza „Kresowa Rodzina”  rozpoczęła kolejny  rok działalności. /Więcej zdjęć zamieszczono w galerii/

 

 

28 czerwca 2019 Dzień Kresowy w WBP

65244986_450498715535259_4974389478224297984_n

X Jubileuszowe Opolskie Dni Kresowe – 28 czerwca 2019 r

Jak co roku, Opolskie Dni Kresowe, organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Pana  Andrzeja Buły, na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zgromadziły przedstawicieli stowarzyszeń kresowych z całego województwa. Była okazja do podziękowań, ale także zabawy i kresowej biesiady.

Wicemarszałek województwa Pan Roman Kolek w imieniu marszałka Andrzeja Buły odznaczył zasłużonych działaczy  odznakami honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Wśród osób, którym marszałek przyznał odznaczenia, znaleźli się wieloletni animatorzy działalności społecznej, dbający o zachowanie pamięci kresów II Rzeczpospolitej Polskiej. Uhonorowany Kazimierz Naumczyk  z Głubczyc gromadzi od lat relacje kresowian, na podstawie których głubczycki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wydaje publikacje wspomnieniowe. Wielokrotnie organizował także pielgrzymki na Kresy, inicjował współpracę Towarzystwa z innymi środowiskami, m.in. z młodzieżą. Pani Janina Stadnik z Nysy jest aktywną działaczką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  i inicjatorką powstania nyskiego Klubu Tarnopolan. Pani Alicja Heflich   z Brzegu to także aktywna działaczka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, współorganizatorka wielu konkursów kresowych dla młodzieży, organizatorka charytatywnych wyjazdów na Kresy. Odznaczenie otrzymała także Pani Jolanta Kołodziejska z Opola, od wielu lat działająca w zarządzie opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pełni funkcję sekretarza, a ostatnio jest p.o. Prezesa Oddziału w Opolu. Jest także sekretarzem w Zarządzie Głównym Towarzystwa we Wrocławiu, aktywnie współdziała z wieloma środowiskami kresowymi w regionie. Marszałek przyznał także odznaki dwóm kędzierzynianom. Pan Witold Listowski to wieloletni prezes  kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (obecnie Stowarzyszenia Kresowian), wiceprezydent Światowego Kongresu Kresowian, od 15 lat organizujący Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast Pan Adam Wołkowski to m.in. założyciel i dyrygent chóru „Echo Kresów”, odnoszącego sukcesy na arenie ogólnopolskiej , pomysłodawca i reżyser „Koncertu Czterech Kultur” , odbywającego się od kilku lat w Kędzierzynie-Koźlu.  Pani Jolanta Kołodziejska w imieniu odznaczonych oraz oddziału TMLiKPW w Opolu podziękowała Panu Marszałkowi za przyznane odznaczenia, które są mobilizacją do jeszcze wydajniejszej pracy na rzecz Kresów, oraz Opolszczyzny. Równocześnie wspólnie z v-ce Prezesem Oddziału Panem Stanisławem Doroszem wręczyła Panu Marszałkowi i Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Panu Tadeuszowi Chrobakowi  Medale 30-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wydane w ubiegłym roku, kiedy Towarzystwo obchodziło swoje 30-lecie. Ponadto wręczono również złote odznaki TMLiKPW Panu dyr. Tadeuszowi Chrobakowi i Pani Agnieszce Kamińskiej –Dyrektorce Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, za zasługi dla naszego Towarzystwa i wspaniałą długoletnią współpracę. Podczas spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej była także okazja do zabawy przy muzyce zespołu „Lwowska Fala” ze Lwowa, pod kierownictwem Pana Edwarda Sosulskiego, oraz do wspólnej biesiady. Uczestnicy spotkania mogli też zwiedzić okolicznościową, pełną nostalgii wystawę  „Z kresowego albumu”, którą przygotowali pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Były również  specjały kuchni kresowej, gołąbki i pierogi oraz inne potrawy, przypominające kuchnie naszych babć. Był też wielki tort jubileuszowy, którym zaczął obdzielać uczestników v-ce Marszałek Roman Kolek, a że pogoda dopisała, humory też, bo Kresowianie to ludzie bardzo rodzinni, pogodni, zgodni i tolerancyjni, więc atmosfera była bardzo miła i rodzinna. Były nawet wspólne śpiewy i tańce, chociaż w kątach widać było wózki inwalidzkie, na których przybyli niektórzy uczestnicy. My cieszyliśmy się również, bo po raz pierwszy od czasu choroby była z nami Pani Prezes Irena Kalita, a na jej twarzy mimo choroby też gościł uśmiech.

Opolskie Dni Kresowe  organizowane są od dziesięciu lat z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wszystko jednak rozpoczęło się od naszego spotkania z okazji XX-lecia opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w listopadzie 2008 roku. Spotkanie zorganizowaliśmy w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zapraszając na nie wszystkie władze Opolszczyzny. Był Wojewoda, Marszałek i Prezydent Opola, a na sali było prawie 200 osób. Po licznych telefonach z gratulacjami i prośbach o kolejne spotkanie w 2009 roku, spotkanie odbyło się ponownie, uczestniczyli w nim kresowianie z całego województwa. Nadal istnieje ogromna potrzeba organizowania takich spotkań, dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni ówczesnemu Marszałkowi Województwa Panu Józefowi Sebeście za przejęcie od nas inicjatywy organizacji corocznych spotkań Kresowian, a zapoczątkowało je spotkanie w 2010 roku, rozpoczęte uroczystą Mszą św. w Opolskiej Katedrze, w której uczestniczył Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Buła i Zarządowi Województwa Opolskiego za kontynuowanie tej tradycji do dziś.  Atmosfera jaka panowała podczas dzisiejszego spotkania świadczy o tym, że spotkania te są bardzo potrzebne. Dziękujemy za zaproszenie na tegoroczne spotkanie Pana Edwarda Sosulskiego wraz z zespołem ze Lwowa, poczuliśmy się jak w domu…..

Z kresowym pozdrowieniem i do zobaczenia za rok…

Jolanta Kołodziejska TMLiKPW oddział w Opolu

64492552_2641447435885045_8968186731056594944_n   65224559_707872432958886_269342394179125248_n 65387367_490742194799002_340313185397506048_n DSCN0165

   DSCN0199  DSCN0202

65677043_2998436690196780_2657708265068036096_n  65391089_2641416642554791_3654264364208226304_n

Więcej zdjęć znajduje się w galerii

 

XXXIII KOLEŻEŃSKI ZJAZD TARNOPOLAN 10-13.06.2019

 

IMG_20190614_080155

XXXIII KOLEŻEŃSKI ZJAZD TARNOPOLAN – Góra św. Anny 10-13.06.2019

XXXIII Koleżeński Zjazd Tarnopolan został zorganizowany przez Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Opolu, w dniach od 10 do 13 czerwca 2019 r., w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.  W Zjeździe uczestniczyło ponad 70 osób, z czego zakwaterowanych  w Domu Pielgrzyma było 58 uczestników – w tym 4 gości z Tarnopola na Ukrainie. Kilka osób zgłosiło udział w Zjeździe bez noclegów i śniadań w Domu Pielgrzyma, a pozostali uczestniczyli w wybranych przez siebie spotkaniach. Zjazd odbył się zgodnie z zaplanowanym programem, rozpoczął się od poniedziałkowego przyjazdu uczestników, a podczas rejestracji wręczane były materiały promocyjne województwa opolskiego, miasta Opola i Góry św. Anny. Pierwszym wspólnym posiłkiem była kolacja w dniu 10.06.2019 r., a po kolacji odbyło się spotkanie powitalne uczestników Zjazdu na który  w imieniu gospodarza Gminy Leśnica przywitał zebranych v-ce Burmistrz Leśnicy Pan Andrzej Iwanowski, a w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego, przedstawiciel Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Pan Janusz Ireneusz Wójcik.  Zaprezentowany był film o Górze św. Anny, a po filmie swoją prezentację o związkach Papieża Jana Pawła II i pobycie na Górze św. Anny przedstawił Pan Janusz Ireneusz Wójcik. Już od pierwszych chwil po przyjeździe wszyscy zachwycali się pięknym położeniem, lokalizacją Domu Pielgrzyma i wspaniałymi widokami, które można było podziwiać z każdego miejsca,  sprzyjała temu również piękna, słoneczna pogoda, która trwała przez wszystkie dni pobytu na Górze św. Anny. Drugi dzień pobytu również odbył się zgodnie z planem, po śniadaniu zrobiliśmy sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie, co jest tradycją tych zjazdów-zdjęcie takie otrzymuje każdy uczestnik przed zakończeniem zjazdu. Potem udaliśmy się na zwiedzanie Góry św. Anny z przewodnikami, podzieleni zostaliśmy na dwie grupy ze względu na dużą ilość uczestników. Jednej z grup w zwiedzaniu towarzyszyła opolska telewizja TVP-3, która  przygotowała relację do Kuriera Opolskiego /można obejrzeć w wydaniu popołudniowym i wydaniu głównym Kuriera Opolskiego z dnia 11.06.2019 r./. Po obiedzie o godz. 15.00 w Bazylice św. Anny uczestniczyliśmy  w Mszy św. którą odprawiał nasz gość z Tarnopola ks. Andrzej Malig. Wieczorem kolacja i rozmowy, spotkania we własnym gronie. Trzeci dzień był poświęcony na zwiedzanie Opola i spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z władzami, zaproszonymi gośćmi oraz członkami opolskiego Oddziału TMLiKPW. Atrakcją dla uczestników była wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki, a ponadto można było poczuć atmosferę festiwalu, na żywo można było słuchać muzyki wokół amfiteatru,  gdzie trwały próby przed zbliżającym się kolejnym Festiwalem Polskiej Piosenki. Po obiedzie kolejną atrakcją było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim podczas którego wystąpił ze swoją prezentacją Kresowej Atlantydy prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a potem zaprezentował najnowszy swój film „Trzy mosty”.  Po powrocie na Górze św. Anny na uczestników czekała uroczysta kolacja w Domu Pielgrzyma, którą umilał kabaret z Bytomia „Tyligentne Batiary”. Upalna pogoda troszeczkę zmęczyła uczestników, ale po krótkim odpoczynku, smacznej kolacji i swojsko brzmiącej muzyce kresowej  w wykonaniu Adaśka i Jędrusia rozpoczęły się wspólne śpiewy, były też nawet tańce. Tak pełen wrażeń i emocji zakończył się kolejny dzień Zjazdu Tarnopolan.  W czwartek, po Mszy  św. którą odprawił   w Kaplicy Domu Pielgrzyma nasz ksiądz Andrzej Malig, po śniadaniu odbyło się już ostatnie spotkanie, tym razem po to aby wybrać termin i organizatora kolejnego Zjazdu w przyszłym roku, co również jest tradycją tych zjazdów.  Na decyzję nie trzeba było długo czekać, organizacji XXXIV Koleżeńskiego Zjazdu Tarnopolan podjęła się Pani Janina Stadnik, Prezes Stowarzyszenia Tarnopolan w Nysie, a termin będzie czerwcowy, lecz dokładnie ustalony zostanie w późniejszym terminie. Pani Janina była już organizatorką trzech bardzo udanych Zjazdów w Nysie, więc doświadczenie jakie posiada jest gwarancją, że kolejny Zjazd będzie również dobrze zorganizowany. Pozostał już tylko pożegnalny obiad i to co najsmutniejsze, pożegnania, myśli, czy zobaczymy się za rok?  Średnia wieku uczestników to 70-80, z każdym rokiem kogoś ubywa, albo choroba nie pozwala już na podróże. Zjazd przebiegał w miłej, serdecznej wręcz rodzinnej atmosferze i w takiej atmosferze rozstawaliśmy się, życząc sobie przede wszystkim zdrowia i szczęśliwego powrotu do domu.

Przyszłoroczny Zjazd Tarnopolan będzie organizowała Pani Janina Stadnik z Nysy, zapraszamy chętnych

Jolanta Kołodziejska

p.o. Prezesa TMLiKPW o/Opole tel. 605080294                                 101_2348  DSCF1606DSCF1604       IMG_20190612_123247DSCF1498DSCF1621DSCF1470DSCF1510IMG_20190612_173340  2019-06-12_156035167612

62442356_2264242923691497_7489122156068995072_n  101_2355  IMG_20190612_123141 DSCF1633

2019-06-12_156035167610  DSCF1615

DSCF1510  DSC_0530

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2.06.2019 Wojewódzkie Dni Kresowe w Kędzierzynie-Koźlu

IMG_20190601_150802  IMG_20190601_170632 IMG_20190602_162645 IMG_20190602_165525 IMG_20190602_171604 IMG_20190602_172503

 

Kędzierzyn-Koźle jest gospodarzem XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej. Wydarzenie zostało zainaugurowane uroczystą mszą świętą w kościele św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej, po której nastąpił przemarsz pod tablicę upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresach, która znajduje się na budynku byłego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich.

Tegoroczne obchody Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej zbiegły się w czasie z jubileuszem 30-lecia działalności Stowarzyszenia Kresowian z Kędzierzyna-Koźla, co skutkowało przyjazdem licznego grona gości.

Po uroczystej mszy świętej uczestnicy wydarzenia przemaszerowali pod tablicę upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresach. List okolicznościowy od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytała posłanka Katarzyna Czochara. Wicewojewoda Violetta Porowska odczytała list od Jarosława Kaczyńskiego. Do zebranych gości zwrócili się też m.in. poseł Janusz Sanocki, sekretarz miasta Zbigniew Romanowicz, radny powiatowy Paweł Masełko oraz liczni przedstawiciele organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Jak co roku zaczynam swoje wystąpienie od słów naszego wielkiego wieszcza: „Jeżeli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie!”. Chodzi o to, żeby pamiętali nie tylko Kresowianie, ale wszyscy Polacy. Żeby szkoły i uniwersytety uczyły o tym młodych Polaków. Żeby uczyły również tych Ukraińców, którzy studiują na naszych uczelniach – żeby oni również dowiedzieli się, jaka jest prawda historyczna – mówił do zebranych gości Witold Listowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.

Stowarzyszenie Kresowian z Kędzierzyna-Koźla przyznało medale za zasługi. Odebrali je dziś ksiądz Krzysztof Panasowiec, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dolinie na Ukrainie, profesor Lucyna Kulińska, historyk, politolog i nauczyciel akademicki z Krakowa, profesor Andrzej Zapałowski, historyk i nauczyciel akademicki z Przemyśla, Zbigniew Romanowicz, sekretarz miasta, Grzegorz Peczkis, senator RP i nauczyciel akademicki, ksiądz Marek Biernat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu, Katarzyna Sokołowska, prezes fundacji „Wołyń – pamiętamy”, ksiądz mitrat Stanisław Strach, proboszcz parafii prawosławnej w Kędzierzynie-Koźlu, Józef Sadowski, prezes stowarzyszenia „Dobro Ojczyzny” z Raciborza, Karol Liwirski, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa z Świdnicy.

O pomoc Polakom mieszkającym poza granicami naszego kraju zaapelował senator Grzegorz Peczkis: – Musimy pamiętać, że potomkowie Kresowiaków żyją nie tylko w Polsce, ale niektórzy z nich byli wywożeni jeszcze dalej na wschód. Dziś trzeba o nich pamiętać. Możemy podjąć w Sejmie i Senacie dobrą uchwałę repatriacyjną umożliwiającą powrót Polaków do ojczyzny. Nie uda się to jednak bez wsparcia samorządów. Są takie, które rocznie przyjmują kilkadziesiąt osób, ale są też samorządy, które przez kilka minionych lat nie przyjęły ani jednego Polaka. Bardzo proszę was o propagowanie idei repatriacji. To nasi rodacy, którzy w życiu wycierpieli bardzo dużo i potrzebują naszej pomocy. Nam jest coraz lepiej, im niezmiennie jest źle – mówił parlamentarzysta.

Po odczytaniu Apelu Pamięci oddano trzy salwy honorowe, następnie uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod tablicą. O godzinie 14.30 w kozielskim domu kultury rozpoczęła się konferencja naukowo-historyczna. W niedzielę od godziny 15.30 w hali Śródmieście odbywać się będą występy artystyczne związane z tematyką Kresów.

 

 

 

Pogrzeb biskupa Jana Bagińskiego – 27 maja 2019

961877_7MRt_tyt_98

 

- Po raz czwarty uczestniczę w pogrzebie pomocniczego biskupa opolskiego – mówił w kazaniu abp Alfons Nossol. – Do biskupów Grzondziela, Wyciska i Adamiuka dołączył bp Jan Bagiński. Ktoś z mojego rocznika – 1932. Właśnie jego papież Jan Paweł II dał mi do pomocy w służbie Kościołowi opolskiemu. Był także drugi kandydat, ks. Gerard Kusz. Papież nie mógł się zdecydować i zapytał, czy nie chciałbym obu. Któż by nie chciał… A biskup Gerard stał się później pomocniczym biskupem w Gliwicach.

Emerytowany biskup opolski przypomniał życiorys zmarłego – przyjście na świat i wczesne dzieciństwo na Wołyniu, repatriację, lata szkolne w Opolu, święcenia kapłańskie w 1956 roku (ks. Jan Bagiński należał do najliczniejszego rocznika w historii seminarium, wyświęcono wówczas 63 kapłanów), jego posługę prefekta i nauczyciela łaciny w seminarium, pracę proboszcza w Kluczborku i święcenia biskupie w 1985 roku. Podkreślił, że w 1988 bp Jan Bagiński wyświęcił na księdza obecnego ordynariusza opolskiego Andrzeja Czaję.

- Na Golgocie śmierć umarła, a odtąd żyje życie. Śmierci, nie unoś się pychą, bo i ty umrzesz, kiedy my zmartwychwstaniemy – mówił abp Nossol.

Na koniec liturgii zabrał głos bp Andrzej Czaja. Przypomniał zawołanie biskupie ks. Jana Bagińskiego „Służyć Bogu i ludowi”.

- Przed odejściem na emeryturę biskup Jan martwił się, co będzie odtąd robił. Po miesiącu już był spokojny. Mówił, że ma mnóstwo nowej roboty. Jego służbą diecezji stała się modlitwa za biskupów, kapłanów i lud Boży. Jak on kochał Kościół. Także nasz Kościół opolski. Bp Jan wspominał, że choć jego dzieciństwo przypadło na straszne czasy, ale nigdy nie był bezdomny. Wyrósł pośród kochających go ludzi. Dziękuję wam, rodzino biskupa Jana, że trwaliście przy nim do końca. Dla nas jest teraz czas wdzięczości. Niech tę wdzięczność wyraża ufna modlitwa za zmarłego.

 

W poniedziałek o 11.00 w kościele św. Piotra i Pawła zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa. Po niej bp Jan Bagiński zostanie pochowany przy tym kościele, obok zmarłych proboszczów parafii.

 

Jan Bagiński (biskup)

 

 

1932
31 maja
19 maja 2019
Opole

Jan Bagiński (ur. 31 maja1932 w Kamionce, zm. 19 maja2019 w Opolu) – polski duchownyrzymskokatolicki, doktornauk teologicznych, biskup pomocniczy opolski w latach 1985–2009, od 2009 biskup pomocniczy seniordiecezji opolskiej.

Życiorys

Urodził się 31 maja 1932 w Kamionce na Wołyniu[1]. W 1943 wraz z rodziną zbiegł z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się przed napadem banderowców dokonujących rzezi wołyńskiej[2]. Po wkroczeniu w 1944 na Wołyń oddziałów Armii Czerwonej jego rodzina została przymusowo repatriowana do Chełma Lubelskiego, skąd przeniosła się do Opola[3]. W latach 1947–1951 uczył się w II Męskim Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości. W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 17 czerwca 1956 w katedrze Podwyższenia Krzyża św. w Opolu biskup diecezjalny częstochowski Zdzisław Goliński. Magisterium z teologii uzyskał w 1962 na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego[1]. Stopień licencjata teologii uzyskał w 1987 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Natomiast stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej uzyskał w 1989 na Sekcji Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie

dysertacji Teologiczne i psychologiczne kryteria zdatności do kapłaństwa[1][4] napisanej pod kierunkiem biskupa Alfonsa Nossola[3].

W latach 1956–1958 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach[1].

Jednocześnie realizował zadanie budowy kościoła filialnego w Pniowie[3] na terenie sąsiedniej parafii św. Marcina w Paczynie[1]. Następnie w latach 1958–1959 był wikariuszem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu. W latach 1976–1985 pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku[1][5]. W 1979 został mianowany dziekanem kluczborskim, a w 1981 dziekanem kluczborskiego regionu duszpasterskiego. Od 1979 był ponadto konsultorem diecezjalnym[1]. Prowadził rekolekcje oraz konferencje głównie dla sióstr zakonnych, inteligencji i nauczycieli[3]. W 1981 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości[1].

W latach 1959–1976 pracował w seminarium duchownym w Nysie na stanowisku wykładowcy języka łacińskiego i prefekta alumnów, a od 1973 wicerektora[1].

Był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służbę Bezpieczeństwa, w latach 60. został oblany kwasem. Instytut Pamięci Narodowej nadał mu status pokrzywdzonego[6].

 

8 lipca 1985[1], na wniosek biskupa diecezjalnego opolskiego Alfonsa Nossola[3], został prekonizowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Tagarata[1]. Święcenia biskupie otrzymał wraz z Gerardem Kuszem[3] 15 sierpnia 1985 w katedrze Podwyższenia Krzyża św. w Opolu[1]. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, prymas Polski, w asyście kardynała Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, i Alfonsa Nossola[1]. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servire Deo et populo” (Służyć Bogu i ludziom)[7]. Został ustanowiony wikariuszem generalnym diecezji. W kurii biskupiej sprawował urząd przewodniczącego wydziału duszpasterskiego. Do jego kompetencji należały sprawy duszpasterstwa ogólnego i sakramentalne, sprawy rodzinne, charytatywne, misyjne i zakonne. Oprócz tego szczególną opiekę sprawował nad kluczborskim regionem duszpasterskim[1]. 14 sierpnia 2009 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji opolskiej[8][9].

W ramach prac Episkopatu Polski był członkiem Komisji ds. Misji i ds. Zakonnych[1]. W 2003 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego opolskiego Pawła Stobrawy[10].

Zmarł 19 maja 2019 w Opolu[3][7]. 27 maja 2019 zostanie pochowany przy tamtejszym kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła[11].

Pogrzeb biskupa Jana Bagińskiego – 27 maja 2019

27.05.19, Opole. W kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu odbył się pogrzeb zmarłego 19 maja bp. Jana Bagińskiego, emerytowanego opolskiego biskupa pomocniczego. Liturgii pogrzebu przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja, kazanie wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec.

Uroczystości pogrzebowej przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja.

 

Bp Jan Kopiec: Bardzo mu zależało na pełnym szacunku reprezentowaniu samego Chrystusa.

- Biskupie Janie, przekazuję Tobie na pożegnanie znak pokoju, który zadzierzgnąłeś w naszych sercach. Pomagasz nam nieustannie budować ten właściwy gmach wiary, że warto wiele przeżyć na wskazanych przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, szlakach tej ziemi. Bo w końcu wszystkie nasze nawet i trudności, i kłopoty, i rozpierające niepewności - wszystko kiedyś ustąpi ostatecznemu zwycięstwu, którego gwarantem jest mój Wybawca, który żyje - powiedział biskup gliwicki Jan Kopiec w kazaniu podczas Mszy pogrzebowej zmarłego tydzień temu biskupa Jana Bagińskiego (1932-2019).

Biskup Bagiński został pochowany 27 maja przy kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, w parafii, w której wraz z rodzicami zamieszkał po wojnie, po przymusowej ucieczce z rodzinnego Wołynia na wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja, koncelebrowało 10 biskupów z diecezji opolskiej, gliwickiej, częstochowskiej i legnickiej oraz około 300 księży z diecezji opolskiej i gliwickiej. W uroczystości wzięła udział rodzina śp. bp. Bagińskiego, siostry z wielu zgromadzeń zakonnych oraz kilkuset mieszkańców diecezji opolskiej i gliwickiej, którym Zmarły posługiwał jako kapłan, a potem biskup.- Ks. Bagiński budował nam kościół w latach 1957-59, w trudnych czasach. Od tamtego czasu stale korespondowaliśmy, aż do ubiegłego roku. Mam całą teczkę tej korespondencji. Mile go wspominamy, bo wiele zrobił dla naszej miejscowości – powiedział Marcin Kwaśniok z Pniowa k. Pyskowic,

który przyjechał na pogrzeb do Opola.

Biskup Kopiec, który przez 19 lat jako opolski biskup pomocniczy współpracował z bp. Janem Bagińskim (także mieszkali w jednym domu przy ul. Grunwaldzkiej), w kazaniu podkreślał respekt, jakim darzył starszego, doświadczonego biskupa. - Bardzo mu zależało na pełnym szacunku reprezentowaniu samego Chrystusa - mówił bp Kopiec.

Telegram kondolencyjny papieża Franciszka podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina odczytał bp Rudolf Pierskała.

Biskup Andrzej Czaja, dziękując uczestnikom uroczystości pogrzebowych, przytoczył również obszerne fragmenty duchowego testamentu bp. Bagińskiego (napisanego 21 października 2003 r. ). Wzruszającym jego passusem - świadczącym o wrażliwości, delikatności i kulturze duchowej Zmarłego – była m.in. prośba o przebaczenie. „Posługa moja najpierw kapłańska, a później biskupia nie była wolna od braków spowodowanych nie tylko stanem zdrowia, ale także z powodu ludzkich słabości. Żegnając się, pragnę za te braki wyrazić żal i skruchę. Czynię to wobec miłosiernego Boga i wobec każdego człowieka, któremu w ciągu całego mojego życia nie usłużyłem tak jak należało, albo sprawiłem kłopot i przykrość. Pokornie proszę o przebaczenie i modlitwę za spokój mojej duszy. Jako kończący bieg życia pasterz mam też wielką prośbę. Ojciec Święty Jan Paweł II

napisał, iż rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Potwierdza to życie. Stąd gorąca prośba do duszpasterzy i do małżonków o wspólną troskę o chrześcijańskie rodziny. Bo od nich zależy przyszłość Kościoła i narodu. I mam jeszcze bardzo pokorną prośbę do wszystkich osób, z którymi zetknąłem się podczas mojej ziemskiej wędrówki o gorącą modlitwę do Miłosiernego Boga o moje zbawienie wieczne. Raz jeszcze wszystkim dziękuję za wszelkie wyświadczone mi dobro i żegnam słowami: do zobaczenia w domu Ojca Miłosiernego” - zapisał bp

Podczas uroczystości odczytano także telegram kondolencyjny wystosowany przez papieża Franciszka oraz fragmenty testamentu biskupa Bagińskiego.

Hierarcha został pochowany obok kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Opolu, czyli parafii, w której się wychowywał po tym jak wraz z rodziną zbiegł z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się przed napadem banderowców w ramach rzezi wołyńskiej.

IMG_20190527_125710 IMG_20190527_125559 

 961854_EDZB_IMG_9051_98961825_00SY_IMG_9026_98

961799_c7c3_IMG_8998_98  5ceacf17c5f26_p121_15589588031915ceacf2511947_p

 

 

,