Zarządzenie Wojewody Opolskiego

     ZARZĄDZENIE  NR 43/20  WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych  na terenie województwa oplskiego
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 poz 194) zarządza się  co następuje:
                                                   § 1

W celu zapobieżenia  rozprzestrzeniania  się chorobie COVID-19
zarządzam  zawieszenie na terenie województwa opolskiego  organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych.
                                                 §  2
Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i
dotyczy
1) imprez artystycznych  i  rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i przeprowadzaniu działalności kulturalnej,
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 poz. 2171) – organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa opolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczeggólności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
                                                   §  3
Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
                                                   §  4
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu,
r                     (………………..}

                      §  7

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Opolski

Adrian  Czubak

Dziennik Urzędowy

Województwa Opolskiego ,   Opole dnia 11 marca 2020 r., poz 909